میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب


گروه:
1234567
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
پورصادق ناصر 00
پیری مرتضی 00
پیوسته غلامعلی 00
جبار سعید 00
جداری عیوضی رشید 00
جوادی خلیل 00
برادران بهزاد 0-4
توکمه چی امیر 00
سلطانی محمد 00
امامی نمین فرزین 00
ابهری علیرضا 00
پوردرگاهی ابراهیم 00
نبوی سیدمسعود 00
پورنجفی لیلا 00
باقری اصل محمد 00
حسین زاده الله وردی 00
بابایی شهرام 00
بویر عسگر علی کامپیوتر نرم افزار 00
عابد الهی علی 00
ملک پور رضا مدیریت دولتی -منابع انسانی 50
وکیل زاده رحیم 00
یزدانی سهراب 00
یوسفی غلامحسین 00
جلیلیان حمید 00
حسینپور سنبلی علیرضا 130
مدرسی فاطمه 00
مدقالچی عطوف 00
مشتاق مهر رحمان 00
موسویان سید عباس 00
نصرالهی یداله 00
واحد اسدالله 00
گلی احمد 00
لطف اله زاده سعید 00
محمد صادق زاده بهمن 00
محمدزاده سالطه حیدر 00
محمدی پرویز 00
محمودی عبدالله 00
قره بیگلو حسین 00
قهرمانی مسعود 00
کارگر زنجانی علی 00
کاشف حسین 00
کاظمی مطلق حمید 00
قلاوندی حسن 00
علی محمدی کریم 00
فتح اله زاده اباذر 50
فخر حسین 00
فخیمی آذر سیروس 00
فقهی فرهمند ناصر 00
قربانی محمد علی 00
میکائیل صفا 00
1234567