میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب


 فرمها
فرم اطلاعیه دفاع از پایان نامه
دانشجویان کارشناسی ارشد پس از اتمام مراحل مربوط به دفاع از پایان نامه از طریق پرتال، روز و ساعت دفاع رابا اساتید مربوطه هماهنگی نموده و با اطلاع به کارشناس پژوهش در صورت تایید و عدم کنتاکت با جلسات دفاع دیگر، 4 نسخه اطلاعیه دفاع آماده نموده و پس از امضای کارشناس پژوهش به پانل محل دفاع، دانشکده علوم انسانی، نگهبانی، کارشناس پایان نامه تحویل نمایند.
فرم شرکت در جلسات دفاع
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می بایست حداقل سه نوبت در جلسات دفاع پایان نامه ها شرکت نموده و گزارش حضور در جلسات را جهت ضبط در پرونده دانشجویی به همراه اطلاعیه دفاع تحویل کارشناس امور پایان نامه ها نمایند .
فرم صورتجلسه دفاع
پس از دفاع،به تعداد نسخه های پایان نامه از فرم صورتجلسه دفاع پس از تنظیم و وارد کردن اطلاعات، آماده نموده و پس از امضای اساتید و مدیرگروه مربوطه در پایان نامه مطابق ترتیبی که در آیین نامه نحوه نگارش پایان نامه گذاشته شده قرار داده شود.
فرم تعهد نامه اصالت پایان نامه
فرم تعهد نامه اصالت پایان نامه را پس از تکمیل، مطابق ترتیبی که در آیین نامه نحوه نگارش پایان نامه گذاشته شده در پایان نامه قرار داده شود.
فرم منشور اخلاق پژوهش
این فرم به صورت آماده و بدون نیاز به ویرایش، مطابق ترتیبی که در آیین نامه نحوه نگارش پایان نامه گذاشته شده در پایان نامه قرار داده شود.
فرم مقاله
پس از مرحله دفاع از پایان نامه در صورتیکه مقاله از پایان نامه ارائه شود، بعد از تایید کارشناس مقالات و مدیر پژوهش، فرم مقاله تکمیل و به علت تغییر نمره، یک نسخه از صورتجلسه دفاع به امضای اساتید رسیده و به همراه مدارک مقاله که قبلا در پژوهش تایید شده، به کارشناس پژوهش ارائه گردد.
فرم خام پروپوزال
صورتجلسه کمیته تخصصی
صورتجلسه کمیته تخصصی
فرم تاییدیه اعضای هیئت داوری