میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
بررسی نقش واسطه ی تعهد کارکنان نسبت به تغییر سازمانی در رابطه بین شایستگی فناوری اطلاعات با مدیریت کیفیت فراگیر در اداره آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی ولی پوراقدم فرانك1395/11/0616 دانشکده عمران و معماری
بررسی روابط امنیتی ایران و عربستان در دوران پسابرجام جلالی اسماعیل1395/11/0610 دانشکده علوم انسانی
بررسی عوامل همگرایی اقتصادی ایران با ترکیه در سالهای 1390-1394 مهرعلی نیا محمود1395/11/0610 دانشکده عمران و معماری
کنترل تطبیقی با گین های تطبیقی برای کنترل ماشینهای DC فقیهی فاروق1395/11/0611 دانشکده علوم انسانی