میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
ارزیابی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری با احساس شادی و بهره وری نیروی کار در بین گارکنان مرکز آموزشی 03 نزاجا اكبری فیروزی سعید1397/03/3110 ساختمان تحصیلات تکمیلی
بررسی اثربخشی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و تاثیر آن بر اشتیاق شغلی آنان در دانشگاه های شهرستان بناب حاجی اسدالهی بناب یوسف1397/03/3115 ساختمان تحصیلات تکمیلی
بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر تعادل بین کار و زندگی آنان در دانشگاه های شهرستان بناب حاجی علیزاده مهدیه1397/03/3115 ساختمان تحصیلات تکمیلی
ارزیابی عادلانه و منطقی بودن نظام جبران خدمات و تاثیر آن بر خودکارآمدی کارکنان دربانک ملت استان آذربایجان شرقی پاكنیا ایسان1397/03/3115:30 ساختمان تحصیلات تکمیلی