میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب


گروه:
123456
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
پورصادق ناصر 00
پیری مرتضی 00
پیوسته غلامعلی 00
جبار سعید 00
جداری عیوضی رشید 00
جوادی خلیل 00
واحدی مجید 00
توکمه چی امیر 00
سلطانی محمد 00
امامی نمین فرزین 00
ابهری علیرضا 00
باقری اصل محمد 00
حق جو امیر 00
حسین زاده الله وردی 00
بابایی شهرام 00
بویر عسگر علی کامپیوتر نرم افزار 00
عابد الهی علی 00
یوسفی غلامحسین 00
نصیری ژیلا 00
جلیلیان حمید 00
حسینپور سنبلی علیرضا 130
زمانی علی اصغر 00
پورنجفی لیلا 00
مولوی مهران 00
نصرالهی یداله 00
واحد اسدالله 00
واحدی مجید 50
وکیل زاده رحیم 00
یزدانی سهراب 00
محمودی عبدالله 00
مدرسی فاطمه 00
مدقالچی عطوف 00
مشتاق مهر رحمان 00
مقدم مهدی 00
موسویان سید عباس 00
قلاوندی حسن 00
گلی احمد 00
لطف اله زاده سعید 00
محمد صادق زاده بهمن 00
محمدزاده سالطه حیدر 00
محمدی پرویز 00
قربانی محمد علی 00
قره بیگلو حسین 00
قهرمانی مسعود 00
کارگر زنجانی علی 00
کاشف حسین 00
کاظمی مطلق حمید 00
علوی سید محمد تقی 00
علی محمدی کریم 00
فتح اله زاده اباذر 50
123456