میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب


گروه:
123456
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
پورصادق ناصر 00
پیری مرتضی 00
پیوسته غلامعلی 00
جبار سعید 00
جداری عیوضی رشید 00
جوادی خلیل 00
سلطانی محمد 00
امامی نمین فرزین 00
ابهری علیرضا 00
حسین زاده الله وردی 00
بابایی شهرام 00
بویر عسگر علی کامپیوتر نرم افزار 00
عابد الهی علی 00
واحدی مجید 00
توکمه چی امیر 00
حسینپور سنبلی علیرضا 130
فاروقی هیوا 00
زمانی علی اصغر 00
پورنجفی لیلا 00
باقری اصل محمد 00
حق جو امیر 00
وکیل زاده رحیم 00
یزدانی سهراب 00
یوسفی غلامحسین 00
فرجیان کریم 00
نصیری ژیلا 00
جلیلیان حمید 00
مقدم مهدی 00
موسویان سید عباس 00
مولوی مهران 00
نصرالهی یداله 00
واحد اسدالله 00
واحدی مجید 50
محمدزاده سالطه حیدر 00
محمدی پرویز 00
محمودی عبدالله 00
مدرسی فاطمه 00
مدقالچی عطوف 00
مشتاق مهر رحمان 00
کاشف حسین 00
کاظمی مطلق حمید 00
قلاوندی حسن 00
گلی احمد 00
لطف اله زاده سعید 00
محمد صادق زاده بهمن 00
فخیمی آذر سیروس 00
فقهی فرهمند ناصر 00
قربانی محمد علی 00
قره بیگلو حسین 00
قهرمانی مسعود 00
123456